Услуги

Ние сме с опит над 15 години

Счетоводно обслужване

Счетоводна къща Ес Би Консулт Ви предлага партньорство с индивидуален подход към организирането на Вашата счетоводна и данъчна документация, напълно съобразено с националното и международно данъчното законодателство. Ще се възползвате от широк спектър от счетоводони услуги в сферата на счетоводството, бизнес-планирането, данъците, регистрация на фирми, данъчни декларации и ТРЗ обслужване.

Изготвяне и подаване в срок на месечните Справки-декларации по ЗДДС, Интрастат декларации, всички платежни документи към бюджета. Осчетоводяване на месечни банкови извлечения и следене на касови наличности.

Съставяне на Годишни финансови отчети и Данъчни декларации, както и представянето им в НАП в законно установените срокове; Съставяне на Годишните отчети на Националния статистически институт и представянето им в срок.

Труд и работна заплата

Изготвяне на месечна Ведомост и Фиш за работната заплата на всеки един работник; Подаване на Уведомления за регистриране и прекратяване на трудови договори; Месечно подаване на Декларации 1 и 6; Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигуровки към бюджета.

Предоставяне на информация за всички промени, възможности за намаляване на разходите в областта на ТРЗ, произтичащи от законовата уредба. Акуратно изпълнение на всички начисления, удръжки, данъци, осигуровки в изискуемите срокове и специфични изисквания Възможност за ползване на набор от практики и решени казуси по тях, свързани с водене и отчитане на труда и заплащането във фирмите.

Изготвяне на документи за пенсиониране

Проверка на документите, удостоверяващи наличие на осигурителен стаж и право на пенсия;
Проверка на документите за осигурителен доход;
Събиране и набавяне на документи за удостоверяване наличие на осигурителен стаж;
Набавяне на документи за пенсиониране – УП-2 и УП-3;
Изчисляване на индивидуален максимален коефициент за пенсия;
Попълване на Заявление за отпускане на пенсия и добавки за подаване в НОИ;
Попълване на други Заявления за подаване в НОИ;
Попълване на Искане за издаване на осигурителна книжка за подаване в НОИ;
Попълване и на други формуляри за НОИ;
Съдействие по осигуряване на необходими документи за осигурителен стаж и доход;
Попълване на осигурителна книжка и заверка на осигурителен стаж
Консултация за право на пенсия, здравни и социални осигуровки за ДОО;
Консултиране и обработка на документи за пенсия, при трудов стаж в чужбина;
Процесуално представителство и защита срещу разпореждания на НОИ за отказ от пенсия, неправилно определяне или изменение и спиране на пенсия, добавки и компенсации към нея.

Заяви обаждане от нас